مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ابوالفضل
نام خانوادگی:علیشاهی قلعه جوقی
پست الکترونیک:Alishahi88@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق ، الهیات و معارف اسلامی