تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
فقه و حقوق 
مدرسه عالی شهید مطهری 
0.00 
فوق لیسانس 
 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
دانشگاه فردوسی مشهد 
0.00 
دکترا 
 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
دانشگاه فردوسی مشهد 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00