بررسی نظریه ودیعه گذاری مالیت در سپرده های بانکی
53 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه دانش حقوق مدنی- شماره 1- 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
دانلود