حوزه معنایی واژه ی نساء در قرآن کریم
50 بازدید
محل نشر: مطالعات راهبردی زنان » پاییز 1389 - شماره 49 (42 صفحه - از 7 تا 48)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مقاله ی حاضر معناشناسی واژه ی نساء و بررسی روابط معنایی این واژه با واژگان مرتبط با آن در قرآن با الگوگیری از کتاب خدا و انسان در قرآن نگارش ایزوتسو یا همان مکتب «معناشناسی اولمان» است. افزون بر این، در این مقاله تلاش شده است سیمای کلی زن در قرآن و جایگاه وی با رویکردی به معنا شناسی- زبان شناختی واژه ی نساء ارائه شود. روش فهم آیات در این مقاله، صرفا بر ظاهر لفظ و جغرافیای نزول آیات است. واژگان کلیدی: نساء، رجال، امراه، زوج، نکاح، روابط مفهومی