تبیین فقهی حقوقی مفهوم شلل و فلج اعضای انسان و کیفیت دیه جنایت بر آنها
73 بازدید
محل نشر: فقه پزشکی- پذیرش نهایی شده و آماده چاپ است
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی