رویکردی انتقادی در روش تفسیری قرآن به قرآن در آیات فقهی الجامع لاحکام القرآن
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه کاوشهای دینی- شماره 4- 1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی