بررسی جنبه فقهی حقوقی تغییر کاربری موقوفات
62 بازدید
محل نشر: همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی ایران- 1391012/1- دانشگاه کاشان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی